Vejledere

I vejledningsarbejdet på Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård tager vi udgangspunkt i den enkelte elev med respekt, rummelighed og troværdighed i fokus. Der afholdes månedlige individuelle samtaler, og der vejledes efter situation og behov.

Under den unges ophold på Klemmenstrupgård, er der udover de faste vejledningssamtaler ligeledes spontane vejledningssamtaler, når der er behov for dette. Der bliver taget udgangspunkt i elevens mål med produktionsskoleopholdet og mål for uddannelse eller arbejde på sigt.

Vi understøtter den enkelte elevs refleksioner over egen livssituation på en sådan måde, at eleven får større indsigt i egne forudsætninger, ressourcer og behov og kan agere derefter.

Vejleder, elev og linielærere kortlægger elevens sociale, personlige og faglige kompetencer på liniens kompetenceafklaringstavle. Dette for, at eleven og linielærerene ved, hvad de skal arbejde videre med under elevens forløb på klemmenstrupgård. Der ses i samtalen på, hvor eleven har styrker og svagheder i forhold til uddannelse, arbejde samt i voksenlivet.

Kompetenceafklaringsskemaet/ tavlen er et godt redskab at bruge ift. målgruppen på klemmenstrupgård, da samtalerne er bygget meget op om visualisering af elevens placering ift. de sociale, faglige og personlige kompetencer.

Daglig sparring med værkstedslærere og vejleder er en vigtig del i vejledningsarbejdet på PHS, så vi arbejder i samme retning til gavn for den unge.  Ved behov inddrages også eksterne samarbejdspartnere som f.eks. UU-vejleder, forældre, kontaktperson, sagsbehandler, psykolog, misbrugskonsulent, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv/praktikværter m.m. Dette for at styrke den unge i at træffe de rigtige valg og få den støtte som den unge har brug for, for at komme succesfuldt videre i uddannelse/arbejde.

Flemming N. Andersen

Vejleder

Tlf. 4178 6642

flemming@klemmenstrupgaard.dk

Sanne Krøyer

Vejleder på Smedelinien

Tlf. 4178 6644

sak@klemmenstrupgaard.dk